ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. БОДЛОГЫН XОРООДЫН ЧИГ ҮҮРЭГ

Нэг. Намын дотоод ажлын бодлогын хорооны чиг үүрэг

1. Намын дотоод үйл ажиллагааг судлах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх

2. Намын эрх зүйн бичиг баримтуудыг боловсруулах, шинэчлэх, өөрчлөх асуудлаар санал гаргаж Улс төрийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж Үндэсний хороогоор батлуулах,

3. Намын бүтэц, зохион байгуулалтын асуудлаар бодлого боловрсуулах,

 4. Намын байгууллагуудыг удирдлагаар хангах,

5. Намын өргедөл, гомдлыг хүлээн авах, хуваарилах, хариуг өгөх,

6. Намын байгууллагуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангах ажлыг зохион байгуулах,

Хоёр. Намын санхүүжилтийн бодлогын хорооны чиг үүрэг

1. Намын санхүүгийн байгууллагыг удирдлагаар хангах,

2. Намын санхүүжилтын асуудлыг эрхлэн удирдах,

 3. Намын эд хөрөнгийн нэгдсэн бүртгэлийг хөтөлж, эдийн засгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх бодлого боловсруулах

Гурав. Намын аюулгүй байдал, гадаад харилцааны бодлогын хорооны чиг үүрэг

1. Монгол улсын гадаад харилцаатай холбоотой асуудлаар судалгаа хийж бодлого боловсруулах,

2. Монгол улсын Үндэсний аюулгүй байдлын талаар судалгаа хийж бодлого боловсруулах,

3. Намын мөрийн хөтөлбөр, сонгуулийн мөрийн хөтөлберт салбарын асуудлаар бодлого боловсруулж санал оруулах,

4. Салбарын хүрээнд хийгдсэн судалгааны ажлын үндсэн дээр хуулийн төсөл боловсруулах,

5. Намаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүдийг мэдээллээр хангах,

Дөрөв. Намын ногоон хөгжлийн бодлогын хорооны чиг үүрэг

1. Монгол улсын төрийн бодлогод дутагдаж байгаа ногоон хөгжлийн асуудлаар судалгаа хийж бодлого боловсруулах,

2. Намаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүд, улс төрийн албан тушаалтнуудыг мэдээллээр хангах,

3. Салбарын хүрээнд хийгдсэн судалгааны ажлын үндсэн дээр хуулийн төсөл боловсруулах,

4. Намын мөрийн хөтөлбөр, сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт тусгагдах салбарын асуудлаар бодлого боловсруулах,

 5. Улс төрийн арга хэмжээ зохион байгуулах сэдэв, аргачлалыг боловсруулах, зохион байгуулах, удирдах

 Тав. Намын нийгмийн бодлого, боловсрол, шинжлэх ухааны бодлогын хорооны чиг үүрэг

1. Монгол улсын нийгмийн бодлого, боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт тулгамдсан асуудлуудын талаар судалгаа хийж бодлого боловсруулах,

2. Намаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүд, улс төрийн албан тушаалтнуудыг мэдээллээр хангах,

3. Салбарын хүрээнд хийгдсэн судалгааны ажлын үндсэн дээр хуулийн төсөл боловсруулах,

4. Намын мөрийн хөтөлбөр, сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт тусгагдах салбарын асуудлаар бодлого боловсруулах,

5. Улс төрийн арга хэмжээ зохиоы байгуулах сэдэв, аргачлалыг боловсруулах, зохион байгуулах, удирдах

 Зургаа. Намын төсөв, эдийн засгийн бодлогын хорооны чиг үүрэг

1. Монгол улсын төсөв, эдийн засгийн салбарт тулгамдсан асуудлуудын талаар судалгаа хийж бодлого боловсруулах,

2. Намаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүд, улс төрийн албан тушаалтнуудыг мэдээллээр хангах,

3. Салбарын хүрээнд хийгдсэн судалгааны ажлын үндсэн дээр хуулийн төсөл боловсруулах,

 4. Намын мөрийн хөтөлбөр, сонгуулийн мөрийн хөтөлборт тусгагдах салбарын асуудлаар бодлого боловсруулах,

5. Улс төрийн арга хэмжээ зохион байгуулах сэдэв, аргачлалыг боловсруулах, зохион байгуулах, удирдах

Долоо. Намын төрийн байгуулалт, хууль зүйн бодлогын хорооны чиг үүрэг

1. Монгол улсьш төрийн байгуулалт, хууль зүйн салбарт салбарт тулгамдсан асуудлуудын талаар судалгаа хийж бодлого боловсруулах,

2. Намаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүд, улс төрийн албан тушаалтнуудыг мэдээллээр хангах,

3. Салбарын хүрээнд хийгдсэн судалгааны ажлын үндсэн дээр хуулийн төсөл боловсруулах,

4. Намын мөрийн хөтөлбөр, сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт тусгагдах салбарын асуудлаар бодлого боловсруулах,

5. Улс терийн арга хэмжээ зохион байгуулах сэдэв, аргачлалыг боловсруулах, зохион байгуулах, удирдах

Хуваалцах:

Сүүлд нийтлэгдсэн мэдээ

Гишүүнээр элсэх

Иргэний Зориг Ногоон нам нь ардчилал, хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёсыг дээдэлсэн, байгаль дэлхий, нутаг усаа хайрлах үндэсний уламжлалт сэтгэлгээ, хандлагаа эрхэмлэн хөгжүүлэгч, хувийн өмчид суурилсан тогтвортой эдийн засаг, ногоон хөгжлийг тэргүүлэх бодлогоо болгон тууштай хэрэгжүүлэгч, нийгмийг шинэчлэгч нам юм.

САЙН ЦАГИЙГ
БИД АВЧИРНА

Иргэний Зориг Ногоон нам нь ардчилал, хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёсыг дээдэлсэн, байгаль дэлхий, нутаг усаа хайрлах үндэсний уламжлалт сэтгэлгээ, хандлагаа эрхэмлэн хөгжүүлэгч, хувийн өмчид суурилсан тогтвортой эдийн засаг, ногоон хөгжлийг тэргүүлэх бодлогоо болгон тууштай хэрэгжүүлэгч, нийгмийг шинэчлэгч нам юм. Тус нам нь ардчилал, хүний эрх, чөлөөний үзэл санаанд тулгуурлан, экологийн чиг баримжаатай нийгэм-эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн замд улс орноо хөтөлж, хүн бүр өөрийн хүсэл эрмэлзлэлээрээ, шударга хөдөлмөрийнхөө үрээр Монголдоо сайхан амьдрах боломжийг бүрдүүлнэ