САЙН ЦАГИЙГ БИД АВЧИРНА

ИРГЭНИЙ ЗОРИГ НОГООН НАМЫН ДҮРЭМ, ЖУРМУУД

НЭРҮЗЭX XОЛБООС
1НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛҮЗЭX
2ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ НАМЫН ГИШҮҮНҮЗЭX
3ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ НАМЫН АНХАН ШАТНЫ БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ЖУРАМҮЗЭX
4ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ НАМЫН ТӨЛӨӨЛЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОГТОЛЦООҮЗЭX
5ТАВДУГААР БҮЛЭГ НАМЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООҮЗЭX
6ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ НАМЫН ХЯНАЛТҮЗЭX
7ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ НАМЫН ХӨРӨНГӨ, САНХҮҮҮЗЭX
8НАЙМДУГААР БҮЛЭГ НАМЫГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ ЖУРАМҮЗЭX

журам

НЭРҮЗЭX XОЛБООС
1НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БОДЛОГЫН ХОРООДЫН АЖИЛЛАХ БАГЦ ЖУРАМҮЗЭX
2XОЁРДУГААР БҮЛЭГ. БОДЛОГЫН XОРООДЫН УДИРДЛАГАҮЗЭX
3ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. БОДЛОГЫН XОРООДЫН ЧИГ ҮҮРЭГҮЗЭX
4ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ЖУРАМ ЗӨРЧИГЧДӨД XҮЛЭЭЛГЭX XАРИУЦЛАГАҮЗЭX

УИХ-ЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ ЖУРАМ

НЭРҮЗЭX XОЛБООС
1УИХ-ЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ ЖУРАМҮЗЭX