НАМЫН АНХАН ШАТНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ЖУРАМ

Нэгдүгээр зүйл. Журмын зорилго Энэ журмын зорилго нь намын дүрмийн 15.2-р заалтыг хэрэгжүүлэх намын анхан шатны байгууллагуудын хурлыг тогтмолжуулахад оршино. Хоёрдугаар зүйл. Журмын үйлчлэх хүрээ 2.1 Намын үүр хэсэг 2.2…

Continue ReadingНАМЫН АНХАН ШАТНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ЖУРАМ

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ЖУРАМ ЗӨРЧИГЧДӨД XҮЛЭЭЛГЭX XАРИУЦЛАГА

Нэг. Журам зөрчигчдөд дараах хариуцлагыг хулээлгэнэ. Үүнд: 1. Сонгуульт үүргээс эргүүлэн татах 2. СОНГУУЛЬТ ГИШҮҮНИЙ МАНЛАЙЛАЛЫН ЖУРАМ Энэхүү “Сонгуульт гишүүний манлайлал” журмын зорилго нь ИЗНН-ын сонгуульт гишүүдийн намынхаа үйл ажиллагаанд…

Continue ReadingДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ЖУРАМ ЗӨРЧИГЧДӨД XҮЛЭЭЛГЭX XАРИУЦЛАГА

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. БОДЛОГЫН XОРООДЫН ЧИГ ҮҮРЭГ

Нэг. Намын дотоод ажлын бодлогын хорооны чиг үүрэг 1. Намын дотоод үйл ажиллагааг судлах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх 2. Намын эрх зүйн бичиг баримтуудыг боловсруулах, шинэчлэх, өөрчлөх асуудлаар санал гаргаж Улс…

Continue ReadingГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. БОДЛОГЫН XОРООДЫН ЧИГ ҮҮРЭГ

XОЁРДУГААР БҮЛЭГ. БОДЛОГЫН XОРООДЫН УДИРДЛАГА

Нэг. Бодлогын хороодын удирдлага 1. Бодлогын хороодын удирдлага намын удирдлага байна. 2. Цаг үеийн нөхцөл байдлаас хамаарч гэнэтийн нийгэм, улс төр, эдийн засгийн асуудлаар яаралтай бодлого боловсруулах ажлыг зохион байгуулах…

Continue ReadingXОЁРДУГААР БҮЛЭГ. БОДЛОГЫН XОРООДЫН УДИРДЛАГА

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БОДЛОГЫН ХОРООДЫН АЖИЛЛАХ БАГЦ ЖУРАМ

Нэгдүгээр булэг. Бодлогын хороодын ажиллах нийтлэг журам Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1. Энэхүү журмаар ИЗНН-ын бодлогын байгууллагуудын үйл ажиллагааг зохицуулна. 2. Намын бодлогын байгууллага гэж намын дотоод зохион байгуулалтын болон улс…

Continue ReadingНЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БОДЛОГЫН ХОРООДЫН АЖИЛЛАХ БАГЦ ЖУРАМ