НАЙМДУГААР БҮЛЭГ НАМЫГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ ЖУРАМ

37дугаар зүйл. Татан буулгах үндэслэл   37.1. Намын үйл ажиллагааг зогсоох тухай шийдвэрийг Улс төрийн намын тухай хуульд заасны дагуу зөвхөн намын Их Хурал гаргах ба уг шийдвэрийн талаар ажлын…

Continue ReadingНАЙМДУГААР БҮЛЭГ НАМЫГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ ЖУРАМ

ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ НАМЫН ХӨРӨНГӨ, САНХҮҮ

35 дугаар зүйл. Намын санхүүжилт 35.1. Нам нь өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлэх зарчмаар ажиллана. 35.2. Намын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх журмыг Үндэсний Хороо батална. 36 дугаар зүйл. Намын хөрөнгө, орлого, түүнийг зарцуулах…

Continue ReadingДОЛООДУГААР БҮЛЭГ НАМЫН ХӨРӨНГӨ, САНХҮҮ

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ НАМЫН ХЯНАЛТ

32 дугаар зүйл. Хяналтын байгууллагын тогтолцоо. 32.1. Намын хяналтын байгууллага нь Хяналтын төв байгууллага болох “Хяналтын Зөвлөл”, намын орон нутгийн байгууллага тус бүрийн дэргэдэх “Хяналтын Комисс”-оос бүрдэнэ. 32.2. Хяналтын Зөвлөл…

Continue ReadingЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ НАМЫН ХЯНАЛТ

ТАВДУГААР БҮЛЭГ НАМЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО

27 дугаар зүйл. Намын удирдлага 27.1. Тус нам нь Намын дарга, 3 дэд дарга, Ерөнхий нарийн бичгийн даргатай байна. Намын дарга, 3 дэд дарга нар, Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Нийслэлийн…

Continue ReadingТАВДУГААР БҮЛЭГ НАМЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ НАМЫН ТӨЛӨӨЛЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОГТОЛЦОО

18 дугаар зүйл. Намын Удирдах дээд байгууллага 18.1. Намын Удирдах дээд байгууллага нь “Улс төрийн намын тухай” хуульд заасны дагуу тус намын “Их хурал” байна. 18.2. Их хурлыг 4 жил…

Continue ReadingДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ НАМЫН ТӨЛӨӨЛЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОГТОЛЦОО

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ НАМЫН АНХАН ШАТНЫ БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ

11 дүгээр зүйл. Намын анхан шатны байгууллага 11.1.Тус нам дараахь анхан шатны байгууллагатай байна. Үүнд: 11.1.1. багт “Намын хэсэг”; 11.1.2. сум, хороонд “Намын үүр”; 11.1.3. аймаг, дүүрэг, нийслэлд “Намын хороо”…

Continue ReadingГУРАВДУГААР БҮЛЭГ НАМЫН АНХАН ШАТНЫ БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ